જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ડોબરેનરની ત્રિપુટીઓ

તમને જરૂર પડી શકે છે:કેલ્ક્યુલેટર

સમસ્યા

તત્વો X, Y, અને Z નો ડોબરેનરની ત્રિપુટીમાં સમાવેશ થાય છે. X અને Z નું પરમાણ્વીય દળ નીચે મુજબનું છે.
તત્વપરમાણ્વીય દળ
X40
Z137
તત્વ Y નું પરમાણ્વીય દળ લગભગ
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
  • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi
.