જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

પરમાણ્વીય કદનું આવર્તનીય વલણ

સમસ્યા

તત્વો A & B એકસમાન સમૂહમાં આવેલા છે.
તત્વ B પાસે તત્વ A કરતા ઈલેક્ટ્રોન-ધરાવતા વધુ કોશ છે.
B નું પરમાણ્વીય કદ A
છે.