જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

આવર્તનીય વલણ - ધાત્વીય, અધાત્વીય, વિદ્યુતીય ધન, અને વિદ્યુત ઋણતા ગુણધર્મો

સમસ્યા

આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકના સમૂહ 16 માં, OS ની ઉપર હાજર છે.
સમૂહ 16
O
S
O નો અધાત્વીય ગુણધર્મ
S છે.