જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

વિદ્યુતપ્રવાહ અને વોલ્ટેજ શોધીએ (મિશ્ર પરિપથ)

સમસ્યા

નીચે બતાવેલા પરિપથમાં, ચાર અવરોધો, R1, R2, R3, અને R4, કોષના વોલ્ટેજ, V=4 V સાથે જોડાયેલા છે.
R1R2R3R4
3 Ω12 Ω8 Ω2 Ω
R4 આગળ વિદ્યુતસ્થિતિમાનનો તફાવત, V4, શું છે?
V4=
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
  • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi
V