જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સુવાહકતા અને અવરોધકતા (ઓહમનો નિયમ)

સમસ્યા

પરિપથમાં બતાવેલા બે નળાકાર સુવાહક, A અને B, પાસે ત્રિજ્યા અનુક્રમે rA=a, અને rB=3a છે, તેઓ શ્રેણીમાં જોડાયેલા છે.
બે સુવાહકમાં વિદ્યુતક્ષેત્ર, |EA| અને |EB|, એવી રીતે છે જેથી |EA|=9|EB|..
સુવાહકતા, σA અને σB, કઈ રીતે સંબંધિત છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: