જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

પોટેન્શિયોમીટર: emf અને બેટરીનો આંતરિક અવરોધ

સમસ્યા

1 Ω આંતરિક અવરોધ સાથેની બેટરી અને અજ્ઞાત emf 9 Ω અવરોધમાંથી વિદ્યુતપ્રવાહ ચલાવે છે.
જ્યારે તાર AB સાથેના પોટેન્શિયોમીટરને બેટરી સાથે જોડવામાં આવે, ત્યારે સંતુલિત લંબાઈ, AE=80 cm છે
ગણતરીમાં ઓછા સ્ટેપમાં જ બેટરીનો emf, E, શોધવા આપણને શું કરવાની જરૂર છે?
નોંધ: પહેલેથી શરૂઆત કરીએ, અને કોઈ પણ તારવેલા પરિણામનો ઉપયોગ અવગણીએ.
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: