જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ગૉસનો નિયમ

સમસ્યા

બે ગોસિયન સપાટીઓની કલ્પના સમકેન્દ્રી ગોળાઓના, A અને B આકારમાં કરો. નીચે બતાવ્યા મુજબ, તેઓ 5 C અને 3 C મૂલ્યના બે વિદ્યુતભારોને સમાવે છે.
બે સપાટીઓમાંથી પસાર થતા વિદ્યુત ફ્લક્સનો ગુણોત્તર શું છે?
ϕA:ϕB=5:
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
  • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi