જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Course: ધોરણ 12 ભૌતિક વિજ્ઞાન (ભારત) > Unit 9

Lesson 2: ગોળીય અરીસા વડે પ્રકાશનું પરાવર્તન

મોટવણી પરથી પ્રતિબિંબનો પ્રકાર અને કદ

સમસ્યા

ગોળાકાર અરીસા વડે મળતી મોટવણી, m, નું મૂલ્ય m=+0.25 મળે.
પ્રતિબિંબના સ્વભાવ વિશે શું કહી શકાય?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: