જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

શ્રેણી LCR પરિપથ: આવૃત્તિ પ્રતિભાવ આલેખ

સમસ્યા

શ્રેણી LCR પરિપથનો આવૃત્તિ પ્રતિભાવ (irms vs. ω) આલેખ 1 થી આલેખ 2 માં બદલાય છે.
નીચેનામાંથી કયું આ સુધી લઈ જાય છે?
નોંધ: ↓= ઘટે છે, ↑= વધે છે.
લાગુ પડતાં તમામ જવાબો પસંદ કરો: