જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

શ્રેણી LCR પરિપથ: અનુનાદ આવૃત્તિ

સમસ્યા

AC સ્ત્રોત નીચેના પ્રાચલો સાથે શ્રેણી LCR પરિપથમાંથી મહત્તમ વિદ્યુતપ્રવાહ ખેંચે છે:
  • ઇન્ડકટન્સ, L=4 mH,
  • કૅપેસિટન્સ, C=160 μF,
  • અવરોધ, R=90 Ω.
AC સ્ત્રોતની આવૃત્તિ શું છે?
નોંધ: તમારો જવાબ નજીકના પૂર્ણાંકમાં ફેરવો.
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
  • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi
Hz