જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

સાપેક્ષ & નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક વચ્ચેનો સંબંધ

નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક અને સાપેક્ષ વક્રીભવનાંક વચ્ચેનું સમીકરણ શોધીએ. Mahesh Shenoy દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ