જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

આ એકમ વિશે

વીજળી વિના રહી શકાય તેવી આપણે કલ્પના કરી શકીએ નહિ. પરંતુ વિદ્યુત શું છે? વિદ્યુત કઈ રીતે આપણા ઘરને પ્રકાશિત કરે છે? બેટરી શું કરે છે? વિદ્યુતનો ખર્ચ કેટલો થાય? આપણે આ બધા પ્રશ્નોનો જવાબ આ પ્રકરણમાં મેળવીશું.

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 160 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 320 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 240 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 160 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
તમારા માટે આગળ:

એકમ કસોટી

આ એકમના દરેક કૌશલ્યના લેવલમાં વધારો કરો અને 1,200 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવો!