જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

અવરોધ અને અવરોધકતા

સમસ્યા

મહેશ X અને Y નામના, બે નીચે બતાવેલા નળાકાર અવરોધોનું અવલોકન કરે છે.
તે ટેબલમાં તેના ગુણધર્મોને નોંધે છે.
સ્તંભ 1સ્તંભ 2
પાયાનું ક્ષેત્રફળ, A4 mm24 mm2
અવરોધકતા, ρ5×107 Ωm5×107 Ωm
અવરોધ, R24 Ω10 Ω
બે સ્તંભમાંથી કયો અવરોધ X દર્શાવે છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: