જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ઔપચારિક વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને કોઈ પણ બિંદુ આગળ x² નું વિકલીત

સલ કોઈ પણ બિંદુ આગળ f(x)=x² ના વિકલીત માટે લક્ષ પદાવલિ શોધે છે અને સરળ પદાવલિમાં તેનું સાદુંરૂપ આપો (spoiler: it's 2x). સલ ખાન દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ