જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

આ એકમ વિશે

થરમૉડાયનેમિક્સ એ "થરમૉ", ઉષ્મા અને "ડાયનેમિક્સ", કાર્યનો અભ્યાસ છે. આપણે રાસાયણિક અને ભૌતિક ફેરફાર દરમિયાન ઊર્જાના વહન, અને કયા પ્રકારનો ફેરફાર થયો તેનું અનુમાન કઈ રીતે કરવો તે વિશે ભણીશું.