જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

આલેખના અર્થઘટનનો મહાવરો

સમસ્યા

મોટરની ક્ષમતા મોટર જે ઇનપુટ પાવરનો ઉપયોગ કરે છે તેના ટકા વડે માપી શકાય.
E(c) પાવર ઇનપુટના વિદ્યુતપ્રવાહ (એમ્પીયરમાં) c ના વિધેય તરીકે ચોક્કસ મોટરની ક્ષમતા (ટકામાં) દર્શાવે છે.
આલેખની વિશેષતાઓ સાથે દરેક વિધાનને મેળવો જે તેને અનુરૂપ સૌથી નજીક છે.
1