જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

y=sin(x) નો આલેખ

y=sin(x) નો આલેખ એ તરંગ જેવું છે જે હંમેશા -1 અને 1 ની વચ્ચે દોલનો કરે છે, તેનો આકાર દરેક 2π એકમ પછી પુનરાવર્તિત થાય છે, ખાસ કરીને, આનો અર્થ થાય કે sin(x) નો પ્રદેશ બધી જ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે, અને વિસ્તાર [-1,1] છે. જુઓ કે sin(x) ની એકમ વર્તુળ ની વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને આપણે કઈ રીતે y=sin(x)નો આલેખ શોધી શકીએ. સલ ખાન અને Monterey Institute for Technology and Education દ્વારા નિર્મિત.

વિડિઓ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ