જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

પરિણામી બળ અને પ્રવેગનો મહાવરો

સમસ્યા

કાર લાલ લાઈટ પર ઊભી છે.
કાર પર લાગુ પડતાં બળ માટે કયો દાવો સાચો હોવો જ જોઈએ?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: