જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ખૂણે લાગતું બળ

સમસ્યા

m દળવાળું બૉક્સ ઘર્ષણરહિત સપાટી પર θ ખૂણે બળ Fp વડે ખેંચાય છે. બૉક્સ ડાબી બાજુ પ્રવેગિત થાય છે.
લંબ બળનું મૂલ્ય શું છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: