જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

કેન્દ્રગામી પ્રવેગમાં થતા ફેરફારનું અનુમાન

સમસ્યા

એક વ્યક્તિ R ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળાકાર ટ્રેક પર સાઇકલ ચલાવે છે. તે વ્યક્તિની ઝડપ પ્રથમ લેપ દરમિયાન સુરેખ ઝડપ vi છે. પછી તેની ઝડપ 13vi જેટલી ઘટે છે.
સુરેખ ઝડપ ઘટી ગયા પછી વ્યક્તિના કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું મૂલ્ય કઈ રીતે બદલાય?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: