જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

આલેખ પરથી સરેરાશ વેગ અને સરેરાશ ઝડપ

તમને જરૂર પડી શકે છે:કેલ્ક્યુલેટર

સમસ્યા

કૂતરો બોલ પકડવા માટે સીધી લીટીમાં દોડે છે. નીચે સમક્ષિતિજ સ્થાન x વિરુદ્ધ સમય t ના આલેખ પર તેની ગતિ દર્શાવી છે.
સમયના અંતરાલ t=2s થી t=6s માટે કૂતરાનો સરેરાશ વેગ શું છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: