જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ગતિના પ્રશ્નો (સંકલિત સાથે)

સમસ્યા

x-અક્ષ પર ગતિ કરતા કણનો વેગ v(t)=3t+2 છે. t=0 આગળ, તેનું સ્થાન 3 છે.
કોઈ પણ t સમયે, કણનું સ્થાન, s(t) શું છે?
કોઈ એક જવાબ પસંદ કરો: