મુખ્ય વિષયવસ્તુ
ચાકગતિ અને સ્થાનાંતરણ ગતિઊર્જા વચ્ચેના તફાવત સહિત, ચાકગતિમાં ગતિઊર્જા સંબંધિત મુખ્ય ખ્યાલ, સમીકરણ, અને કૌશલ્યનું પુનરાવર્તન.
વડે ગોઠવવું: