ખાન અકેડેમી ઇન્ટર્નશીપ


વિશ્વ માટે વિનામૂલ્યે શિક્ષણનું ઘડતર કરવા અમુક મહિના વિતાવો

Khan Academy's content is used by classrooms and individuals in over 25 languages around the world. More than 2 billion interactive math problems have been done. Our faculty's videos have been viewed over 400,000,000 times. As an intern, any improvement you make can instantly help millions of students learn whatever they want, whenever they want. If this type of educational scale excites you as much as it does us, we need your help to educate the entire world.

We offer mentorship and then some

We treat our internship program as the healthiest, most important source of full-time recruiting we have. From day one to the end of your internship you'll have an experienced teammate who considers it their job to make sure you're growing the skills you need. Something's in your way? Let us know, we'll fix it. The people you'll work with come from all walks of life and are available to teach you new tricks and tell stories about their past. Whatever you're working on, you'll find a teammate interested in helping you learn.

Interns help solve our hardest challenges

Read these stories from our past interns. They've solved difficult technical, UX, and social problems in ways we never would've thought of. We hand our interns the most important features Khan Academy's working on and rely on them to produce excellence in return. Unlike other internships, you won't be tossed a list of edge-case bugs that nobody else wants to solve. You'll be expected to maturely own a project that may affect millions of students.

A non-profit with the benefits of a for-profit

  • યોગ્ય ઉચ્ચ વેતન.
  • દરરોજ સ્વાદિષ્ટ ભોજન.
  • તમને જરૂરી કોઈપણ સાધનસામગ્રી.
  • હાઉસીંગ સ્ટાઈપેન્ડ.
  • વિનામૂલ્યે ખાણીપીણી.
  • તમામ મુસાફરી સમાવિષ્ટ.
  • Delicious fresh bread every Wednesday.
  • Fun team events and board game nights!

ઇન્ટર્નશીપ