જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

ટકાના વ્યવહારિક પ્રશ્નો

સમસ્યા

હેમિલ્ટન મિડલ સ્કૂલના 2% વિદ્યાર્થીઓના વાળ લાલ છે. હેમિલ્ટન મિડલ સ્કુલમાં 700 વિદ્યાર્થીઓ છે.
હેમિલ્ટન મિડલ સ્કૂલના કેટલા વિદ્યાર્થીઓના વાળ લાલ છે?
  • તમારો જવાબ હોવો જોઈએ
  • એક પૂર્ણાંક, જેમ કે 6
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 3/5
  • એક * સરળ યોગ્ય * અપૂર્ણાંક, જેમ 7/4
  • મિશ્ર સંખ્યા, જેમ કે 1 3/4
  • એક * ચોક્કસ * દશાંશ, જેમ કે 0.75
  • પાઇ એક બહુવિધ, જેમ 12 pi અથવા 2/3 pi
વિદ્યાર્થીઓ