જો તમને આ સંદેશ દેખાય, તો તેનો અર્થ એ કે અમારી વેબસાઇટ પર બાહ્ય સ્ત્રોત લોડ કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

મુખ્ય વિષયવસ્તુ

Unit 3: સુરેખ સમીકરણો અને અસમતાઓ

1,400 possible mastery points

આ એકમ વિશે

હવે આપણે બે બીજગણિતની પદાવલીમાંથી સમીકરણ બનાવીશું અને એ વિચારીશું કે ચલનું કયું મુલ્ય તેમાં મુકી શકાય છે. તમે અહી બીજગણિતનું જે વ્યવહારુ જ્ઞાન મેળવી રહ્યા છો એ ખરેખર બીજગણિતના હાર્દ સમાન છે.

ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 480 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 320 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
ઉપરોક્ત કૌશલ્યોના લેવલમાં વધારો થયો અને 320 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવ્યા
તમારા માટે આગળ:

એકમ કસોટી

આ એકમના દરેક કૌશલ્યના લેવલમાં વધારો કરો અને 1,400 સુધી નિપુણતાના ગુણ મેળવો!